Diode Laser

“Diode Laser” มีประสิทธิภาพในการกำจัดขนได้คลอบคลุมทุกสีผิว โดยไม่เจ็บ เเละไม่ก่อให้เกิดการเบิร์น พร้อมการผสมผสานความยาวคลื่นเพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดขนได้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย ความยาวคลื่น 2 ช่วง คือ

✔ ความยาวคลื่น 810 นาโนเมตร (80%) เป็นช่วงคลื่นที่ถูกดูดซับด้วยเมลานินได้ดี จึงสามารถกำจัดขนได้ดีเนื่องจากเซลล์เป้าหมายในการกำจัดขนคือเมลานินในรากขน

✔ ความยาวคลื่น 940 นาโนเมตร (20%) เป็นช่วงคลื่นที่ถูกดูดซับด้วยเม็ดเลือดแดงได้ดีจึงสามารถทำลายเส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงรากขน ทำให้การกลับมาโตของเส้นขนช้ามากขึ้น